Algemene Leden Vergadering

Bij deze nodigen wij onze leden van harte uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse ALV.  Dit jaar zullen we samen komen in het Vakantiepark ‘Het Lierderholt’, Spoekweg 49 te Beekbergen. (http://www.lierderholt.nl/nl/route.html )
De vergadering is in het restaurant. Mocht u voor de vergadering nog willen lunchen, men beschikt er over een uitmuntende keuken.
Als het weer en de tijd het toelaten kunnen we na de vergadering gezellig ergens gaan wandelen met de honden. Honden zijn overigens in het Lierderholt ook welkom.

Agenda Algemene Ledenvergadering CCRCN

op 1 februari 2014

Aanvang: 13.30 uur  te Beekbergen

Locatie Vakantiepark Het Lierderholt

  1.Opening

  2. Verslag ALV 2013

  3. Mededelingen en ingekomen stukken

  4. Verkiezing bestuursleden

      Aftredend en herkiesbaar: Annemieke van Luijk- Grevelink (voorzitter) 
      Aftredend en niet herkiesbaar: Ans Weijer (bestuurslid) Het bestuur stelt Mieke Molenaar voor als nieuw         bestuurslid. Het bestuur draagt Mieke Molenaar voor in deze vacature te benoemen. 
      Verdere voordrachten kunnen ingevolge van artikel 18 van de Statuten worden   ingediend;
      Een voordracht van 10 of meer stemgerechtigde leden moet ten minste één week ( uiterlijk 25 januari             2014) voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

   5.  Financiën

    1. jaarverslag 2013
    2. begroting 2014
    3. verslag kascommissie
    4. benoeming kascommissie 2014. Mieke Molenaar en Aad Witteveen zijn treden allebei af, Conny Witteveen heeft afgelopen jaar vast meegelopen en zal plaatsnemen in de kascommissie. Er is nog een plaats vrij voor een nieuw commissielid.
  1. Jaarverslag CCRCN 2013

   7. Activiteiten 2014

   8.Rondvraag

   9. Sluiting